Europees Parlement, 23-apr-2009

Europees Parlement vindt ratingbureaus medeverantwoordelijk voor financiŽle crisis

De leden van het Europees Parlement vinden ratingbureaus ten dele verantwoordelijk voor de huidige financiŽle crisis en hebben daarom nieuwe wetgeving met strengere regels aangenomen.

Strenge regels ter bevordering van de transparantie en de onafhankelijkheid van de Europese ratingbureaus zijn donderdag door het Europees Parlement aangenomen. Europarlementsleden hadden daar eerder al een akkoord met de Raad over bereikt.

Belangrijkste doelstellingen van de nieuwe wetgeving
De verordening die vandaag is aangenomen verplicht alle ratingbureaus die in de EU willen werken, om zich te registreren en aan een stel regels te voldoen.

De belangrijkste doelstellingen van de verordening zijn:

  • belangenconflicten tussen ratingbureaus en te beoordelen organisaties vermijden;
  • de transparantie vergroten met openbaarmakingsverplichtingen;
  • zorgen voor een efficiŽnt registratie- en toezichtskader op Europees niveau;
  • de kwaliteit van de methoden en van de ratings verbeteren.


Roulatiemechanisme om onafhankelijkheid en transparantie te versterken
Een belangrijk doel van de wetgeving is om bestaande of potentiŽle belangenconflicten tussen ratingbureaus en de te beoordelen organisaties te vermijden. Daarom stelt de aangenomen wetgeving voor dat analisten die in rechtstreeks contact komen met uitgevende instellingen, aan een roulatiemechanisme worden onderworpen. De roulatie betreft individuele analisten en nooit een volledig team.

Grotere Europese dimensie in de registratie en het toezicht op de ratingbureaus
In de nieuwe wetgeving is een grotere rol weggelegd voor het Comitť van Europese effectenregelgevers (CEER), dat zal instaan voor de registratie van ratingbureaus volgens de nieuwe regels. Het zal de registratieaanvragen ontvangen en er de betrokken autoriteiten in alle lidstaten over op de hoogte brengen. Het maakt de informatie ook publiek. De nationale autoriteiten beslissen over de registratie van de ratingbureaus, de controle op naleving van de regels en de eventuele intrekking van de registratie, in geval de regels niet nageleefd worden.

Een college van toezichthouders, dat de 27 lidstaten vertegenwoordigt, zal als platform fungeren voor de uitwisseling van informatie tussen nationale autoriteiten en om de samenwerking te bevorderen.

De wetgeving wordt als een eerste stap voorwaarts beschouwd. Tegen juli 2010 moet de Commissie verslag uitbrengen over haar toepassing en zo nodig nieuwe voorstellen voor verdere stroomlijning indienen.

Bekrachtiging van ratings door bureaus van buiten EU
Niet-Europese ratings moeten bekrachtigd worden door een nieuw Europees bureau, dat zal controleren of de ratingactiviteiten van non-EU ratingbureaus voldoen aan de vereisten. Voor kleinere non-EU bureaus zal een speciaal certificatieregime worden opgericht. De Commissie zal geval per geval bekijken of het juridisch kader van het derde land overeenstemt met de Europese regels en of de rating dus al dan niet in de EU kan worden gebruikt.

Inwerkingtreding en overgangsperiode
De verordening zal 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad in de hele EU rechtreeks van toepassing zijn. De lidstaten krijgen zes maanden om maatregelen te nemen om de nieuwe regels uit te voeren. Een uitzondering vormen de regels over het gebruik van ratings van non-EU bureaus, daarvoor is de overgangsperiode 18 maanden. Drie jaar later zal de Commissie de doeltreffendheid van de verordening evalueren.

Volgens Europarlementsleden hebben ratingbureaus de verslechterende situatie op de financiŽle markten niet op tijd zien aankomen om hun ratings aan te passen. Ze hebben zich ook niet aangepast aan de nieuwe risico's op de kredietmarkt, met de opkomst van de gestructureerde kredietproducten en de hedge fondsen.

Bron: Europees Parlement

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: ratingbureaus, europesche regels betreft dsb bank, huidige crisis 2013, crisis Ratingbureaus, wet over informatie uitwisseling spaarrekening.
Copyright © 2005-2023 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 8-dec-2023

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: