Fortis, 29-sep-2008

België, Luxemburg en Nederland investeren miljarden in Fortis

In een gezamenlijke actie van de drie regeringen en hun toezichthouders om Fortis te steunen, investeren deze overheden in totaal 11,2 miljard euro in Fortis

Het reddingsplan in het kort
Samengevat komt de ondersteuningsactie op het volgende neer:
• Belgische, Luxemburgse en Nederlandse overheid investeren EUR 11,2 miljard in de Fortis bank entiteiten van elk land.
• Fortis verkoopt haar belang in ABN AMRO (RFS Holdings).
• Maurice Lippens treedt af als voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortis.
• Als gevolg van de verandering van strategie, de verslechterde marktomstandigheden en het besluit het risico op de balans verder te verminderen, is de verwachting dat de waarde-aanpassingen in het derde kwartaal ongeveer 5 miljard na belasting zullen bedragen.
• Bovengenoemde maatregelen zullen leiden tot een verwachte core equity van ongeveer EUR 30 miljard. Dit resulteert in een extra core equity van EUR 9,5 miljard voor Fortis en een Bank core equity ratio meer dan 9% (Basel I) aan het einde van het derde kwartaal 2008. Hiermee komt de verplichte kapitaalsratio op 13% voor Fortis Bank.
• De aangekondigde verkoop van de participatie in RFS Holdings zal leiden tot een waardevermindering die een mogelijk negatief effect zal hebben op het kernvermogen.

Bekendmaking
Fortis en de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen maken bekend dat zij een overeenkomst zijn aangegaan waaronder de Belgische overheid heeft toegezegd EUR 4,7 miljard in Fortis Bank België te zullen investeren, de Nederlandse overheid EUR 4,0 miljard zal investeren in Fortis Bank Nederland (Holding) en de overheid van Luxemburg een bedrag zal investeren van EUR 2,5 miljard in Fortis Banque Luxembourg SA.

‘De maatregelen die door de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse regeringen zijn genomen, geven blijk van vertrouwen in Fortis en zullen zowel klanten als alle andere stakeholders geruststellen’, aldus de voor benoeming voorgedragen Fortis CEO Filip Dierckx. ‘Deze acties zullen samen met het besluit om de nog niet geïntegreerde ABN AMRO-activiteiten te verkopen, garant staan voor de financiële kracht en stabiliteit van onze onderneming in de toekomst.’

Afstoten van ABN AMRO-activiteiten
De verkoop van het aandeel in RFS Holdings heeft betrekking op de overgenomen activiteiten van ABN AMRO, exclusief de vermogensbeheeractiviteiten van ABN AMRO, die al in het tweede kwartaal van 2008 aan Fortis zijn overgedragen. De verkoop, tegen een prijs lager dan EUR 24 miljard, zal leiden tot een waardevermindering. Deze waardevermindering heeft geen invloed op de totale kapitaalvereiste. Een verkoopprijs lager dan 12 miljard, zal - voor dat verschil - een negatieve impact op het kernvermogen hebben.

Verwachte waarde-aanpassingen in het derde kwartaal
Als gevolg van de verandering van strategie, de verslechterde marktomstandigheden en het besluit het risico op de balans verder te verminderen, zullen de totale waarde-aanpassingen in het derde kwartaal 2008 ongeveer EUR 5 miljard na belastingen bedragen. Dit houdt onder andere verband met fiscaal uitgestelde belastingvorderingen, goodwill voor de separaat beheerde asset managers en de gestructureerde kredietportefeuille. Binnen de CDO origination portefeuille, wordt een waardevermindering tot 25% verwacht op de high-grade beleggingen en op de mezzanine en warehouse posities een waardevermindering van tot 10%. De resterende exposure op de CDO origination portefeuille zal naar verwachting EUR 1,1 miljard bedragen. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring van de externe auditors. Naast de waardeverminderingen op de CDO origination portefeuille, worden bijkomende waardeverminderingen verwacht op de resterende gestructureerde kredietportefeuille. Daarnaast neemt Fortis een bijzondere waardevermindering van EUR 1,2 miljard voor uitgestelde Amerikaanse belastingvorderingen.

Kapitaalpositie Fortis na aangekondigde maatregelen
Alle aangekondigde maatregelen leiden tot een kernvermogen voor Fortis van ongeveer EUR 30 miljard, dit is 9,5 miljard boven de doelstelling. De Core Tier 1-ratio van Fortis Bank wordt daarmee geschat op meer dan 9% (Basel I) ruim boven het wettelijk vereiste minimum. De totale verplichte kapitaalsratio van Fortis Bank onder Basel II wordt geschat op circa 13%.

Wijzigingen in de governance
Maurice Lippens heeft vandaag besloten terug te treden uit de Raad van Bestuur van Fortis. De nieuwe voorzitter zal van buiten de onderneming worden aangetrokken in nauw overleg met de Belgische overheid. Daarnaast zullen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheden adequate vertegenwoordiging krijgen in de raden van commissarissen van de respectievelijke Fortis Bank entiteiten.

Structuur van de kapitaalinjectie
De voorwaarden van de investering door de overheden van België en Luxemburg zijn als volgt:
• De Belgische overheid heeft toegezegd EUR 4,7 miljard te investeren in Fortis Bank NV/SA (België) in ruil voor een aandeel van 49% in het gewone aandelenkapitaal van deze entiteit.
• De Nederlandse overheid investeert EUR 4,0 miljard in Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. in ruil voor een belang van 49% in deze entiteit.
• De Luxemburgse overheid investeert EUR 2,5 miljard in Fortis Banque Luxembourg SA in de vorm van een mandatory converteerbare lening. Naast andere rechten, krijgt Luxembourg na conversie een belang van 49% in Fortis Banque Luxembourg.

Fortis Bank Nederland (Holding) en Fortis Banque Luxembourg SA zijn dochterbedrijven van Fortis Bank NV/SA.

De investering door de Nederlandse overheid wordt gedaan tegen de emissie door Fortis Bank Nederland (Holding) aan DNB van een nieuwe categorie aandelen die zullen worden gecreëerd door een aanpassing van de statuten. Deze nieuwe categorie zal geen recht hebben op de eventuele verkoopopbrengst van het belang van FBN(H) in RSF Holdings B.V., noch in de vorm van dividend noch op enigerlei andere wijze. Waar nodig, zal goedkeuring van toezichthouders en aandeelhouders worden verzocht.

Bron: Fortis.com

Meer nieuws:

Populaire zoekteksten: testing, fortis luxemburg, Fortis Belgie , fortis Luxembourg, abnamro luxemburg.
Copyright © 2005-2024 Spaarbaak. Alle rechten voorbehouden, lees de voorwaarden.
Realisatie door MMinternet

Datum: 15-jun-2024

Opinie:

Nieuws:

Artikelen:

Dossiers:

Link-tips: